algemene voorwaarden

 

Algemeen

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Friulvin en een koper, zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen is afgeweken.

De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Aanbiedingen, offertes en overeenkomst

Alle aanbiedingen en offertes van Friulvin zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een aanbieding of offerte vervalt indien het product waarop de aanbieding of offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt de koper daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht en kan de bestelling te zijner keuze worden geannuleerd of gewijzigd. Indien de bestelling wordt geannuleerd en er is reeds betaald, dan stort Friulvin het reeds betaalde binnen 14 werkdagen terug op de rekening waarvan de betaling afkomstig is.

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Friulvin kan niet aan een aanbieding of offerte worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief  B.T.W. en exclusief andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken zoals bezorgkosten, tenzij anders aangegeven.

Friulvin is gerechtigd te bedingen dat de koper voor levering een voorschot dient te betalen.

Friulvin is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Friulvin dit zo spoedig mogelijk mee na ontvangst van de bestelling.

Friulvin levert geen wijnproducten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. Door de producten te bestellen verklaart de koper dat hij ten minste de gestelde leeftijd heeft.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres.

De geleverde wijnflessen kunnen afwijken van de afbeeldingen van flessen of etiketten op de website en geven de koper niet het recht de producten te weigeren, de overeenkomst te ontbinden dan wel schadevergoeding van Friulvin te vorderen.

Prijzen en betalingen

Alle op de website vermelde prijzen zijn in Euro inclusief B.T.W., tenzij anders vermeld.

Kiest u voor betaling met iDEAL, dan hoeft u geen bezorgkosten te betalen vanaf € 50 euro.

Betaling dient vooraf te geschieden middels iDEAL, machtiging tot automatische afschrijving of middels vooruitbetaling waarna de bestelde producten pas worden geleverd als de betaling op de rekening van Friulvin is bijgeschreven.

Indien de koper achteraf middels een factuur betaald en in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuur, dan is hij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De koper is alsdan eveneens de wettelijke rente verschuldigd.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur moeten binnen 8 dagen na factuurdatum worden ingediend bij Friulvin.

Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten komen voor rekening van de koper.

In voorkomende gevallen is het niet mogelijk om op rekening te betalen. In uitzonderlijke gevallen kan gevraagd worden om een aanbetaling.

Wanneer ten onrechte de kortingscode GRATIS0223 wordt gebruikt, omdat het verzend adres niet binnen de genoemde voorwaarden hiervan ligt, zullen de verzendkosten alsnog in rekening worden gebracht voor verzending.

Levering

Levering vindt uitsluitend plaats in Nederland.

Levering vindt plaats op het door koper opgegeven afleveradres en voor rekening van koper.

De webshop van Friulvin geeft een indicatie van de levertijd. Friulvin zal proberen te leveren binnen vijf werkdagen, doch indien deze termijn om welke reden dan ook niet kan worden gehaald, is Friulvin niet van rechtswege in verzuim.

Friulvin is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Wanneer de bestelling van de koper niet op voorraad is wordt er contact met de koper  opgenomen over de levertijd. Mocht de levertijd voor de koper niet acceptabel zijn dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

Friulvin is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Friulvin goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten.

er sprake is van liquidatie van de koper, aan de koper surseance van betaling is verleend, de koper in staat van faillissement is verklaard, de koper wordt toegelaten tot de WSNP, de koper de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, de koper zijn bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van de koper beslag wordt gelegd en die beslag niet binnen drie maanden is opgeheven.

Friulvin is voorts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van Friulvin kan worden gevergd.

Indien Friulvin overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien Friulvin overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn de vorderingen van Friulvin op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is de koper verplicht de hierdoor ontstane direct en indirecte schade en kosten aan Friulvin te vergoeden.

Overmacht

Friulvin is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie worden begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Friulvin geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Friulvin niet in staat is haar verplichtingen blijvend of tijdelijk na te komen.

Onder overmacht wordt onder meer begrepen (burger)oorlog, oorlogsgevaar, transportmoeilijkheden alsmede brand, ernstige storingen en werkstakingen in het bedrijf van Friulvin of diens leveranciers.

Friulvin kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Indien Friulvin zijn verplichtingen uit de overeenkomst ten tijde van het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomen, is Friulvin gerechtigd hiervoor separaat te factureren.

Reclame

De koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken hem ter beschikking zijn gesteld.

Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk en gespecificeerd aan Friulvin te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens gebruiker vervalt.

Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond –doch in ieder geval binnen uiterlijk 8 dagen- na ontdekking hiervan, schriftelijk en gespecificeerd aan Friulvin te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Friulvin vervalt.

De koper dient Friulvin in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

Ingeval van gegronde en tijdige reclame zal Friulvin te harer keuze hetzij de geleverde zaken vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan de koper te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Friulvin gemaakte kosten integraal voor rekening van de koper.

Retourneren

Koper heeft het recht om zonder opgave van redenen de goederen te retourneren binnen een periode van 14 kalenderdagen, ingaande de dag na ontvangst van de producten.

Indien  de bestelling wordt geretourneerd, komen de kosten van terugzending voor rekening van de koper. Voor de retour gezonden wijnen, zal Friulvin een creditfactuur doen toekomen aan de koper.

Koper kan de goederen alleen retourneren indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in de originele  doos geretourneerd worden.

Mocht blijken dat de geretourneerde flessen niet in de originele  doos zijn geretourneerd, dan zal Friulvin € 0,50 per fles in rekening brengen.

Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de geleverde wijnen gaat over op de koper nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de wijnen gaat over op het moment van levering aan de koper.

Aansprakelijkheid

Indien Friulvin aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Friulvin is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Friulvin of is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.

Indien Friulvin aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade van Friulvin beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van Friulvin is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Friulvin is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Friulvin of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Friulvin en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Onverminderd het recht van Friulvin een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Friulvin, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Bekijk onze unieke sierraden!

Cultuurreizen

Wil je ook graag de Italiaanse cultuur ontdekken? FriulVin organiseerd volledig verzorgde reizen naar Italië Klik hier voor meer informatie! Meld je snel aan voor de eerst mogelijke cultuurreis! VOL=VOL

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Leren sleutelhangers

* gepersonaliseerd naam & tel. nr
* diverse kleuren leer en hangers € 7,50

© 2016 - 2024 Friulvin | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

Om deze webwinkel te bezoeken moet u 18 jaar of ouder zijn.